Bases concurso creación dun logo para a Biblioteca da A.C.R. Tempo Novo de Elviña

Bases do concurso

1. OBXECTO

O concurso ten por obxecto a creación dun logo específico para a biblioteca da Asociación Cultural e Recreativa Tempo Novo de Elviña e Castro, como actividade de celebración do Día das Bibliotecas, que se celebra o 24 de outubro.

2. DESTINATARIOS

Poderá participar no concurso a mocidade de entre 6 e 17 anos de idade.

3. LUGAR, DÍA E HORA DE CELEBRACIÓN

O concurso levarase a cabo na biblioteca da Asociación Cultural e Recreativa Tempo Novo de Elviña e Castro, situada no primeiro andar do Local Social de Tempo Novo (Praza Emilio Jaspe Deza 1, 15008 Elviña – A Coruña) o día 25 de outubro, de 17:30 a 19:30.

3. CONDICIÓNS E NORMAS

– Tódolos participantes cubrirán un formulario de participación cos seus datos persoais antes de entrar no espazo habilitado para o concurso (os menores de 14 anos deberán ir acompañados dun representante legal).

– Os datos persoais dos participantes utilizaranse exclusivamente para cuestións inescusables do concurso e segundo o disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e garantía de dereitos dixitais e Adecuación ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

– As normas para a creación do logo daranse no momento de comezo do concurso.

– Tódolos debuxos deben ser feitos durante a duración do concurso, sen axuda, e dentro do espazo habilitado para tal fin. Deberán ser orixinais e inéditos.

– Excluiranse todos aqueles debuxos que teñan connotacións sexistas, xenófobas, racistas ou ofensivas.

– Os participantes ceden os dereitos dos seus debuxos á Asociación Cultural e Recreativa Tempo Novo de Elviña e Castro.

– O logo gañador utilizarase nas publicacións e publicidade da biblioteca durante un mínimo de 1 ano.

– Deberá haber un mínimo de 5 participantes para que se conceda o premio. De non ser así, poderase declarar deserto.

– A participación no concurso leva implícita a aceptación de todas estas bases e o fallo do xurado.

4. XURADO

O xurado estará composto por membros da Comisión da Biblioteca e por membros da Xunta Directiva da Asociación Cultural e Recreativa Tempo Novo de Elviña e Castro.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN

O xurado valorará a creatividade do debuxo, a súa adecuación as normas dadas, e a idade do participante.

6. VEREDICTO

O veredicto será dado a coñecer en redes sociais, e o acto de entrega do premio será dúas semanas despois do concurso (8 de novembro), no mesmo lugar de celebración, ás 18:00.

7. PREMIO

Haberá un único premio, que consiste nun vale por valor de 50€ para gastar en libros (en librerías a acordar coa Asociación) e un certificado acreditativo.